Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Η σύνθεση του Φορέα αποτελείται από το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και είναι υπεύθυνο για την γενικότερη εποπτεία και λειτουργία των Δομών και των υπηρεσιών τους, καθως και της Διεπιστημονικής ομάδας του Προσωπικού η οποία υποστηρίζεται από Επιστημονικό, Εκπαιδευτικό, Διοικητικό και Βοηθητικό προσωπικό. Όλα τα μέλη της Ομάδας του Προσωπικού αποτελούν ισότιμα μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας και η αμοιβαία και ισότιμη συνεργασία των μελών της αποτελεί βασική αρχή λειτουργίας της.

Διοικητικό Συμβούλιο
Αποτελείται από Επταμελές Συμβούλιο, με Διοικητικά Υπεύθυνη και Νόμιμη Εκπρόσωπο την Πρόεδρο του Συλλόγου, και ακολούθως, Αντιπρόεδρο, Γενική Γραμματέα, Ταμία, Αναπληρωτές, και Συμπληρωματικά Μέλη.

Επιστημονικό – Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Και οι 2 Δομές του Φορέα απασχολούν ένα μεγάλο και προσεκτικά επιλεγμένο Επιστημονικό, Εκπαιδευτικό, Διοικητικό και Βοηθητικό προσωπικό. Το Επιστημονικό και Εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται από Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Εργοθεραπεύτριες, Λογοθεραπεύτριες και Υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό εποπτεύεται και καθοδηγείται από την Επιστημονική Διευθύντρια / Ψυχίατρο και τον Διευθυντή / Ψυχολόγο του Φορέα και για τις Δυο Δομές.

Διοικητικό και Βοηθητικό Προσωπικό
Αποτελείται από Λογιστή, Νομικούς Σύμβουλους, Γραμματέα, Νοσηλευτές, Κοινωνικούς Φροντιστές, Οδηγούς, Συνοδούς, Προσωπικό Εστίασης και Μαγείρισσα, καθώς και Υπεύθυνους Καθαριότητας και Συντήρησης όλων των εγκαταστάσεων.